Usługodawcą: Pinio.io Sp. z o.o.,

NIP: 7831752315 REGON: 7831752315 z siedzibą w Poznaniu (61-119), ul. św. Michała 43, reprezentowanym przez Glena Gregory, numer telefonu: +48 509 000 000, e-mail: gg@pinio.io

Usługodawcą: Pinio.io Sp. z o.o.,

 

NIP: 7831752315 REGON: 7831752315 z siedzibą w Poznaniu (61-119), ul. św. Michała 43, reprezentowanym przez Glena Gregory, numer telefonu: +48 509 000 000, e-mail: gg@pinio.io

CZĘŚĆ I – Ogólne Warunki świadczenia przez Pinio.io sp. z o. o. usługi zarządzania dostępem i monitorowania apartamentu (OW)

 

DEFINICJE

Zastosowane w Umowie określenia mają następujące znaczenie:

 

1. Dni Robocze: dni kalendarzowe za wyjątkiem sobót, niedziel oraz innych dni wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. z dnia 19 grudnia 2014 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 90 późn. zm.),

 

2. Klient: podmiot wskazany w formularzu rejestracyjnym,

 

3. Konsument: Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, a więc osoba, która zawiera z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 

4. Lokalizacja: określony adresem lokal i miejsce instalacji Sprzętu Pinio, dla którego świadczone są Usługi,

 

5. Opłaty: wszelkie opłaty należne Usługodawcy od Klienta z tytułu świadczenia usług, najmu lub sprzedaży Sprzętu Pinio oraz inne opłaty należne na rzecz Usługodawcy na podstawie zakupu w Koszyku lub OW,

 

6. OW: Ogólne Warunki świadczenia przez Usługodawcę usługi zarządzania dostępem i monitorowania apartamentu, Część I Umowy,

 

7. Portal: serwis internetowy prowadzony pod adresem https://pinio.io/dashboard/ przez Usługodawcę wraz z wszystkimi jego funkcjonalnościami, z wykorzystaniem którego świadczone są Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie, przy czym zakres dostępnych funkcjonalności Portalu może ulegać zmianom w czasie,

 

8. Regulamin: Regulamin świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, Część II Umowy,

 

9. Sprzęt PINIO: sprzęt elektroniczny niezbędny do korzystania z Usług, w szczególności składający się z elektronicznego zamka z klamką i baterią oraz kontrolera z zasilaczem, stosowane w różnej liczbie i typach zestawów, w zależności od przypadku,

 

10. Strona: odpowiednio Usługodawca albo Klient,

 

11. Strony: Usługodawca i Klient,

 

12. SW: Szczegółowe Warunki świadczenia przez Pinio.io usługi zarządzania dostępem i monitorowania apartamentu, Część I Umowy,

 

13. Umowa: umowa na podstawie, której Usługodawca świadczy na rzecz Klienta Usługi, na którą składają się: SW i OW oraz Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi ich integralną część,

 

14. Umowa Najmu: opcjonalna dla Klienta umowa, umożliwiająca Klientowi przez czas oznaczony lub nieoznaczony używanie Sprzętu Pinio w zamian za umówiony czynsz,

 

15. Umowa Sprzedaży: opcjonalna dla Klienta umowa, na podstawie której Klient nabywa za zapłatą ceny prawo własności Sprzętu Pinio,

 

16. Usługa/Usługi: usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegające na zapewnieniu dostępu do systemu Pinio, składającego się z elektronicznego zamka podłączonego za pomocą inteligentnego kontrolera do panelu zarządzania online, z poziomu którego Klient może generować i dystrybuować kody dostępu, monitorować aktywność na zamkach Pinio (czyli np. każde wejście do nieruchomości, próby wpisania niewłaściwego kodu), śledzić stan baterii zamków oraz personalizować i automatyzować komunikację ze swoimi gośćmi i personelem, a także do sprzedaży lub wynajęcia Sprzętu Pinio (lub zapewnienia udostępnienia go w innej formie),

 

17. Usługodawca – Pinio.io sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu przy ulicy św. Michała 43/10, 61-119 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657222, NIP 7831752315, REGON: 366293286,

 

18. Zamek: zamek do drzwi wejściowych do Lokalizacji, którego otwarcie możliwe jest poprzez wprowadzenie kodów wejściowych generowanych (i zmienianych) przy wykorzystaniu Portalu.

 

§ 1 Postanowienia wstępne. Przedmiot Umowy

 

1. Usługodawca na zasadach określonych w niniejszych OW  zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usług, a Klient w zamian zobowiązuje się do uiszczania Opłat. W zakresie w jakim Usługi świadczone są drogą elektroniczną zastosowanie ma też Regulamin.

 

2. Zawarcie Umowy poprzedzone jest:

 

a) ustaleniem liczby apartamentów (drzwi), w których mają być świadczone Usługi,

 

b) ustaleniem formy udostępnienia Klientowi Sprzętu PINIO – sprzedaż lub leasing

 

c) ustaleniem wysokości Opłat, których wysokość zależy od:

- liczby apartamentów,

- formy udostępnienia Sprzętu PINIO Klientowi – sprzedaż lub leasing

 

d) wypełnieniem przez Klienta karty zamówienia, w której Usługodawca odbiera od Klienta niezbędne dane (dane osobowe, dane do faktury), adres wysyłki, informacje o typu(ach) drzwi i wymiarach zamka (zamków),

 

e) indywidualnym potwierdzeniem możliwości przeprowadzenia instalacji Sprzętu PINIO (może ona wymagać wizji lokalnej w umówionym z Klientem terminie),

 

f) ustaleniem liczby i typu zestawów Sprzętu PINIO, które mają być dostarczone do klienta w ramach Umowy,

 

g) ustaleniem daty i sposobu dostawy Sprzętu Pinio.

 

3. Ustalenia i czynności, o których mowa w ust. 2 mogą być dokonywane zdalnie – za pomocą poczty elektronicznej lub udostępnionych przez Usługodawcę narzędzi informatycznych dostępnych przez Internet.

 

4. Terminy i sposób:

 

a) indywidualnego potwierdzenia możliwości przeprowadzenia instalacji Sprzętu PINIO,

 

b) doręczenia Sprzętu PINIO,

 

c) instalacji Sprzętu PINIO,

 

określane są w SW lub odrębnie przez Strony.

 

§2 Warunki techniczne korzystania z Usług

 

1. Niezbędnym do korzystania z Usługi, w tym współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet poprzez kabel Ethernet lub łączność Wi-Fi w Lokalizacji, w drzwiach której Sprzęt PINIO będzie zainstalowany, komputera z oprogramowaniem pozwalającym na korzystanie z sieci Internet oraz przeglądarki internetowej obsługującej szyfrowane połączenia SSL, pliki cookies oraz JavaScript.

 

2. Dla korzystania z Usługi niezbędna jest instalacja Sprzętu PINIO w Lokalizacji na sprawnych technicznie drzwiach, domykających się bez użycia siły, z zainstalowanym sprawnym Zamkiem i wkładką cylindryczną odwodzącą język klamki, fizycznie i technicznie umożliwiających instalację klamki.

 

3. Możliwość instalacji Sprzętu PINIO musi być potwierdzona indywidualnie w odniesieniu do każdych drzwi, na podstawie typu drzwi i Zamka (marka, sposób otwierania), wymiarów nominalnych (grubość, dystans osi klamki od wkładki, backset) oraz warunków lokalnych (kierunek otwierania, framugi i inne ograniczenia, materiały wykonawcze).

 

4. Jeśli w czasie montażu Sprzętu PINIO Usługodawca stwierdzi, że Klient podał nieprawdziwe dane, o których mowa w ust. 3, w wyniku czego montaż wybranego typu Sprzętu PINIO okazał się niemożliwy, Usługodawca będzie uprawniony w terminie miesiąca od zawarcia Umowy oraz od zawartej przez Klienta umowy dotyczącej korzystania ze Sprzętu PINIO (tj. Umowy Sprzedaży lub Umowy Najmu) odstąpić w części w jakiej jej wykonanie okazało się niemożliwe, a także:

 

a) gdy Klientem jest Konsumentem – obciążyć go poniesionymi udokumentowanymi kosztami nabycia, transportu i instalacji Sprzętu PINIO, który miał być zamontowany u danego Klienta, ale nie większymi niż 20% ceny netto, po jakiej Usługodawca nabył Sprzęt PINIO,

 

b) gdy Klient nie jest Konsumentem żądać od niego zapłaty kary umownej wynoszącej 20% ceny netto od jednego zestawu, którego prawidłowy montaż okazał się niemożliwy (dochodzenie tej kary nie wyłącza możliwości żądania odszkodowania przenoszącego wysokość tej kary).

 

5. Do Klienta należy zapewnienie prawidłowego działania mechanizmu Zamka i drzwi, w szczególności w razie potrzeby poprzez zapewnienie odpowiednich czynności serwisowych. Sprawne działanie Zamka w drzwiach warunkuje dostęp do mieszkania za pośrednictwem Sprzętu PINIO.

 

6. Drzwi do Lokalizacji zawsze można otworzyć standardowym, fizycznym kluczem. Klient zobowiązany jest zawsze posiadać fizyczny klucz do Zamka w celu zapewnienia możliwości awaryjnego otwarcia drzwi.

 

7. Prawidłowe działanie Usługi wymaga zapewnienia przez Klienta zasilania dla Sprzętu PINIO (nieprzerwanego dla kontrolera oraz kontroli stanu baterii Zamka), umieszczenia Sprzętu PINIO w bezpiecznym, chronionym miejscu zapewniającym łączność radiową między poszczególnymi elementami Sprzętu PINIO i dostępem do sieci Internet.

 

§3 Wydanie Sprzętu PINIO. Czynności instalacyjne

 

1. Czynności instalacyjne wymagają m.in. nawiercenia otworów, umieszczenia we właściwym miejscu i uruchomienia Sprzętu PINIO, podłączenia do sieci Internet oraz dokonaniem konfiguracji systemu Pinio. 

 

2. Klient potwierdza, że posiada tytuł prawny do Lokalizacji oraz do dysponowania drzwiami w zakresie niezbędnym do instalowania, serwisowania i demontażu Sprzętu PINIO oraz przyjmuje na siebie koszty z tym związane w trakcie i po zakończeniu świadczenia Usług.

 

3. Zakończenie czynności instalacyjnych, konfiguracji oraz wydanie Sprzętu PINIO Klientowi dokumentowane są kartą instalacyjną, której wzór stanowi załącznik do OW.

 

4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje z dniem podpisania karty instalacyjnej.

 

5. Wszelkie czynności instalacyjne i montażowe oraz materiały niezbędne do ich przeprowadzenia są odpłatne w kwotach określonych SW, w Cenniku Opłat albo w kwotach wynikających z faktycznych kosztów realizacji tych usług i zużycia materiałów.

 

§4 Zobowiązania Stron i zasady korzystania z Usług

 

1. Do obowiązków Usługodawcy należy zapewnienie działania Usług i Portalu, z zastrzeżeniem minimalnych przerw technicznych, konserwacyjnych i podobnych, o których w miarę możliwości Klient będzie informowany.

 

2. Usługodawca zobowiązuje się utrzymywać infrastrukturę i oprogramowanie niezbędne do realizacji Usług oraz nieodpłatnie dostarczać potrzebne aktualizacje oprogramowania.

 

3. W celu korzystania z Usług niezbędne jest założenie przez Klienta konta na Portalu – jest to warunkiem uzyskania przez Klienta dostępu do panelu Pinio i funkcjonalności Portalu. Szczegółowe warunki korzystania z Portalu, w tym świadczenia przez Usługodawcę za jego pomocą usług drogą elektroniczną określone są w Regulaminie.

 

4. W ramach panelu Pinio Klient ma dostęp do następujących funkcjonalności:

 

a) zarządzanie dostępem do nieruchomości w postaci generowania, konfiguracji i dystrybucji kodów PIN (własnych, gości i personelu oraz kluczy awaryjnych),

 

b) możliwość integracji panelu Pinio z platformami rezerwacji i platformami zarządzania nieruchomościami w celu automatyzacji generowania i dystrybucji kodów PIN do gości,

 

c) monitorowanie aktywności zamków (każde wejście i użycie poszczególnych kodów, próby wpisania nieprawidłowego kodu, stan baterii),

 

d) możliwość konfiguracji spersonalizowanych automatycznych powiadomień różnego typu (event-based messaging),

 

e) monitorowanie stanu płatności za system Pinio i możliwość bezpośredniego opłacenia faktur przez panel.

 

5. Klient zobowiązany jest samodzielnie za pośrednictwem Portalu zarządzać dostępem do lokalu.

 

6. Klient może dokonać sprzęgnięcia (integracji) z jednym lub więcej, kompatybilnych z Usługą, zewnętrznych systemów, w szczególności systemów rezerwacyjnych, przy czym w takim przypadku: 

 

a) generowanie i odwoływanie klucza następuje w reakcji na sygnał pochodzący z autoryzowanego przez Klienta, zintegrowanego systemu rezerwacji,

 

b) Klient w dalszym ciągu ma możliwość edycji, poprawiania i odwoływania kluczy w trybie manualnym,

 

c) Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek zakłócenia lub przerwy w działaniu Usług w wyniku wadliwego działania systemów zewnętrznych, w szczególności za tworzenie, aktywacje i usuwanie kluczy w oparciu o autoryzowane sygnały z systemów zewnętrznych.

 

7. Klient samodzielnie konfiguruje treści i adresatów wiadomości rozsyłanych automatycznie przez system w reakcji na odnotowane w systemie zdarzenia takie jak zameldowanie / wymeldowanie gościa, rozpoczęcie / zakończenie sprzątania, wystąpienie niskiego stanu baterii itp.

 

8. Klient zobowiązany jest do samodzielnego wykonywania czynności eksploatacyjnych i przeprowadzania ich na własny koszt, w tym okresowej wymiany baterii w Sprzęcie Pinio. 

 

9. Klient zobowiązany jest stosować materiały eksploatacyjne (w szczególności baterie) wysokiej jakości i renomowanych producentów. 

 

10. Klient zobowiązany jest do monitorowania i utrzymania określonych w §2 warunków technicznych i ich bezzwłocznego przywracania w przypadku ich zmiany, awarii lub zaniku. W szczególności dotyczy to zaniku zasilania, połączenia z siecią Internet, uszkodzenia drzwi lub Zamka. Konstrukcja Usługi zabezpiecza ograniczone, co do zakresu jej działanie w warunkach braku sieci (off-line) i braku zasilania (off-power), jednak może być ono wykorzystywane tylko jako awaryjne i krótkotrwałe.

 

11. Usługodawca zapewnia telefoniczną pomoc techniczną w Dni Robocze, w godzinach 9:00-17:00, dostępną pod numerem telefonu +48 690 000  572.

 

12. W przypadku, gdy pomoc telefoniczna jest nieosiągalna Klient może zostawić wiadomość głosową, wysłać SMS lub wysłać email na adres: contact@pinio.io.

 

§5 Reklamacje

 

1. Klient ma prawo składać reklamacje. Mogą one dotyczyć w szczególności:

 

a) działania Usług – w sytuacji awarii uniemożliwiającej korzystanie z Usług w okresie obowiązywania Umowy,

 

b) wad Sprzętu PINIO na zasadzie odpowiedzialności z tytułu rękojmi – na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej – w sytuacji, gdy Klient nabył Sprzęt PINIO na podstawie Umowy Sprzedaży,

 

c) wad Sprzętu PINIO, ograniczającego jego przydatność do umówionego użytku – na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za wady rzeczy najętej – w sytuacji, gdy Klient korzysta ze Sprzętu PINIO na podstawie Umowy Najmu,

 

d) wad Sprzętu PINIO - w sytuacji, gdy Klient korzysta z niego na podstawie umowy leasingu – na zasadach wynikających z umowy leasingu oraz przepisów Kodeksu cywilnego o odpowiedzialność za wady rzeczy leasingowanej (zgodnie z tymi przepisami z mocy prawa przechodzą na Klienta uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące leasingodawcy względem zbywcy z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia od umowy ze zbywcą).

 

2. Reklamacje mogą być składane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adresy:

 

a) Pinio.io Sp. z o.o., ul. Św. Michała 43/10, 61-119 Poznań,

 

b) serwis@pinio.io.

 

3. Reklamacja powinna zawierać informacje potrzebne do jej rozpatrzenia. Usługodawca może zwrócić się o ich uzupełnienie w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego. W przypadku braku podania niezbędnych informacji celem rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca rozpatrzy reklamację na podstawie posiadanych informacji. Wszelkie zawiadomienia w toku rozpatrywania reklamacji będą dokonywane przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

4. W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z Usług (ust. 1 lit a. powyżej):

 

a) Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności upewnić się, czy w Lokalizacji spełnione są wszystkie warunki określone w §2 i w miarę możliwości je przywrócić, a w przypadku, gdy awaria nadal występuje, powiadomić Usługodawcę w sposób określony w §4 ust. 11-12, a do czasu usunięcia awarii, korzystać z drzwi i Zamka w trybie manualnym, z użyciem fizycznego klucza,

 

b) Klient zobowiązany jest współpracować z Usługodawcą w celu zidentyfikowania źródła awarii i przywrócenia normalnego funkcjonowania, w szczególności osobiście i na własny koszt podejmować działania zalecane przez Usługodawcę, np. dojazd do Lokalizacji, ponowne uruchomienie Sprzętu PINIO, zakup i wymianę baterii, reset łącza internetowego, badanie stanu klawiatury i działania Sprzętu PINIO,

 

c) brak możliwości przywrócenia działania Usług może wskazywać na wadę lub uszkodzenie Sprzętu PINIO. 

 

5. Reklamacje Konsumentów będą rozpatrywane w terminach ustawowych – 14 dni w przypadku reklamacji z tytułu wad rzeczy sprzedanej, a w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni.

 

6. Jeżeli reklamacja złożona przez Konsumenta dotyczy wad Sprzętu PINIO (ust. 1 lit b. powyżej), może ona być dostarczona do Usługodawcy na jego koszt.

 

7. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady Sprzętu PINIO, w sytuacji, gdy Klient nabył Sprzęt PINIO na podstawie Umowy Sprzedaży:

 

a) w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami wynosi 1 rok od dnia wydania Sprzętu PINIO Klientowi,

 

b) w stosunku do Konsumentów wynosi 2 lata od dnia wydania Sprzętu PINIO Konsumentowi.

 

§6 Zasady odpowiedzialności Stron

 

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy do wysokości jednomiesięcznych Opłat, o których mowa w SW. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. Ograniczenie to nie ma zastosowania wobec Konsumentów.

 

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

 

a) za  skutki zachowania Klienta niezgodnego z warunkami Umowy, w szczególności w zakresie spełnienia wymagań technicznych i korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem,

 

b) za jakiekolwiek straty, skutki bezpośrednie, pośrednie lub pochodne, wynikające z nieprawidłowego współdziałania Usług z systemami i usługami zewnętrznymi – ograniczenie to nie ma zastosowania wobec Konsumentów,

 

c) za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego współdziałania Usług z zewnętrznymi platformami rezerwacji i platformami zarządzania nieruchomościami, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit. b. – ograniczenie to nie ma zastosowania wobec Konsumentów.

 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne Sprzętu PINIO, czy też awarie powstałe na skutek działania Klienta lub osób trzecich (upoważnionych lub nieupoważnionych do przebywania w Lokalizacji), w tym za skutki zniszczenia, kradzieży mienia, włamań, rozbojów.

 

§7 Sprzedaż Sprzętu PINIO – postanowienia szczegółowe

 

1. Usługodawca sprzedaje Klientowi Sprzęt PINIO, a więc przenosi na niego jego własność, a Klient zobowiązuje się do uiszczenia ceny.

 

§8 Obowiązywanie Umowy oraz warunki jej rozwiązania

 

1. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.

 

2. Usługodawca może dokonać blokady Klienta w całości lub w części w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Usług, określonych w SW, OW lub Regulaminie, w przypadku uzasadnionego podejrzenia złamania przepisów obowiązującego prawa lub w przypadku zalegania przez Klienta z należnymi Opłatami.

 

3. Usługodawca poinformuje Klienta o fakcie dokonania blokady Klienta i przyczynach blokady komunikatem dostępnym w Portalu lub pocztą elektroniczną. Tym samym Usługodawca wezwie też Klienta do usunięcia przyczyn tej blokady oraz poinformuje o możliwości wygaśnięcia Umowy albo rozwiązania Umowy.

 

4. Blokada Klienta oznacza ograniczenie dostępu Klienta do Usług, w tym do Portalu, bez usunięcia w sposób trwały danych i treści Klienta z Portalu, w szczególności może obejmować: brak możliwości zakładania i edycji kluczy, brak możliwości konfiguracji Usług, wstrzymanie działania zdefiniowanych kluczy, odłączenie monitorowania zdarzeń i wysyłania komunikatów w reakcji na nie. 

 

5. Usługodawca zdejmie blokadę Klienta odpowiednio w całości lub w części w przypadku ustania przyczyn, o których mowa w ust. 3 powyżej.

 

6. Blokada Klienta nie oznacza rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy i nie jest awarią.

 

7. Rozwiązanie Umowy lub wygaśnięcie Umowy skutkuje brakiem dostępu Klienta do Usługi, w tym do Portalu, wraz z usunięciem w sposób trwały danych i treści Klienta w Portalu. Wszelkie kody wejściowe wygenerowane (lub zmienione) do Zamka zostają wtedy wymazane.

 

8. Umowa zawarta na czas nieoznaczony może być w każdym czasie wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

9. Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, Usługodawca może rozwiązać Umowę z Klientem bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujący sposób oraz w następujących przypadkach:

 

a) jeżeli Klient zalega z uiszczeniem miesięcznych Opłat za dwa pełne okresy płatności,

 

b) w przypadku naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Usług, określonych w SW, OW lub Regulaminie, jeżeli Klient nie zaprzestanie naruszeń w wyznaczonym przez Usługodawcę terminie,

 

c) w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Usług, określonych w SW, OW lub Regulaminie oraz w przypadku uzasadnionego podejrzenia złamania przepisów obowiązującego prawa.

 

10. W razie rozwiązania przez Klienta Umowy:

 

a) zawartej na czas określony lub

 

b) zawartej na czas nieokreślony z zobowiązaniem Klienta do wniesienia opłaty za czas dłuższy niż miesiąc,

 

11. Klient zobowiązany jest do zapłaty abonamentu za okres, w którym faktycznie korzystał z Usług według stawki abonamentu miesięcznego określonej w Cenniku Opłat oraz w razie przyznania mu rabatów lub upustów dotyczących innych opłat w związku zawarciem Umowy na czas nieokreślony lub wniesieniem Opłat za okres dłuższy niż miesiąc - do zapłaty różnicy między stawką określoną Cenniku Opłat a stawką po rabacie lub upuście. 

 

§9 Informacje dla Konsumentów. Odstąpienie do umów zawartych na odległość lub poza lokalem Usługodawcy

 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Konsumenci mają prawo:

 

a) odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia,

 

b) odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie Sprzętu PINIO, a w sytuacji, gdy Sprzęt PINIO będzie dostarczany osobno, partiami lub w części – w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 

c) odstąpić od Umowy Najmu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia,

 

jeśli zostały zawarte na odległość lub poza lokalem Usługodawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Konsument może wykorzystać formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do OW. Oświadczenie można złożyć elektronicznie wysyłając je na adres Usługodawcy serwis@pinio.io.

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. W takiej sytuacji:

 

a) Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (Sprzętu PINIO), 

 

b) Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzęt PINIO Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponuje, że sam odbierze Sprzęt PINIO - do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem,

 

c) Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Sprzętu PINIO z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

 

d) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Sprzętu PINIO będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, ten nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

5. Jeżeli Konsument zażąda wykonania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a następnie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy – ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

6. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ustępach powyższych, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie przysługuje Konsumentowi, m.in. gdy:

 

a) Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 

b)  przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

7. Postanowienia OW, SW i Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień Konsumentów przyznanych im przez przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawą  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§10 Opłaty

 

1. Klient zobowiązuje się uiszczać na rzecz Usługodawcy Opłaty na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie. 

 

2. Zapłata nastąpić powinna

 

a) przelewem na rachunek Usługodawcy podany na fakturze. Usługodawca może umożliwić dokonanie płatności za pomocą zewnętrznego dostawcy płatności elektronicznych,

 

b) kartą przy pomocy zewnętrznego dostawcy płatności elektronicznych (PayU) - zarówno jednorazowo, jak i przy zaplanowaniu cyklicznych płatności.

 

3. Świadczenie Usługi i sprzedaż Sprzętu PINIO oraz niektóre inne czynności Usługodawcy określone w OW mają charakter odpłatny

 

4. Miesięcznym wynagrodzeniem Usługodawcy z tytułu Usługi jest abonament.

 

5. W razie korzystania przez Klienta ze Sprzętu PINIO na podstawie umowy leasingu opłaty z tego tytułu określa umowa leasingu. 

 

6. W przypadku sprzedaży Sprzętu PINIO Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny. 

 

7. Klient przy zawarciu Umowy ma prawo uiścić uzgodnione z Usługodawcą opłaty związane z instalacją lub aktywacją Usług, np. usługi ślusarskie, w wyniku czego odpowiednio zmniejszone mogą zostać Opłaty, o których mowa w ust. 2-5.

 

8. Stawki Opłat są każdorazowo powiększone o należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury lub paragonu.

 

9. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Stronami odbywać się będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Usługodawcę lub paragonów stosownie do przepisów powszechnie obowiązujących.

 

10. Opłaty jednorazowe wskazane w SW (aktywacyjne, instalacyjne, związane ze sprzedażą Sprzętu PINIO lub uruchomieniem Usług) Klient zobowiązany jest uiścić w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że SW inaczej stanowią.

 

11. Opłaty miesięczne należne za niepełne miesiące, np. pierwszy, niepełny miesiąc świadczenia Usług, naliczane będą proporcjonalnie.

 

12. Opłaty mające charakter okresowy (miesięczny) Klient zobowiązuje się uiszczać z góry do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca wydania Sprzętu PINIO. 

 

13. Inne Opłaty Klient zobowiązuje się uiszczać w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

 

14. Strony ustalają, że datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Klienta będzie dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Usługodawcy.

 

15. Klient oświadcza, że akceptuje stosowanie przez Usługodawcę faktur elektronicznych. Faktury Usługodawca będzie wystawiać w formacie PDF i przesyłać do Klienta:

 

a) za pomocą poczty elektronicznej (z adresu e-mail: no-reply@pinio.io) zawierającej fakturę jako załącznik w formacie plik PDF lub link do pliku PDF lub

 

b) za pomocą Portalu.

 

16. W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły wystawienie i przesłanie faktur w formie elektronicznej, wówczas będą one  przesłane w formie papierowej.

 

§11 Dostawy

 

1. Usługi transportu i dostawy sprzętu Pinio są realizowane przez firmę DPDgroup (REGON: 012026421).

 

2. Czas transportu wynosi maksymalnie 3 dni robocze.

 

3. Obowiązuje ogólny cennik firmy kurierskiej: https://www.dpd.com/pl/en/cennik-przesylek-krajowych/

 

§12 Kary umowne

 

1. Usługodawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Klienta Umowy Najmu (tj. w sytuacji, gdy Klient zawarł z Usługodawcą Umowę Najmu), niezależnie od pozostałych uprawnień przyznanych mu na mocy Umowy oraz właściwych przepisów prawa , może obciążyć Klienta karami umownymi w następujących wysokościach i w następujących przypadkach:

 

a) 500,00 zł  w przypadku korzystania przez Klienta ze Sprzętu PINIO w sposób sprzeczny z Umową lub jej przeznaczeniem albo gdy Sprzęt PINIO zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,

 

b) 100,00 zł  w przypadku, jeżeli Klient bez zgody Usługodawcy podnajął, wydzierżawił lub udostępnił bezpłatnie Sprzęt PINIO, za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,

 

c) 1.000,00 zł w przypadku naruszenia przez Klienta §3 ust. 2 za każdy przypadek takiego naruszenia.

 

2. Usługodawca zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych w ust. 1 kar umownych w sytuacji, gdyby wysokość poniesionej szkody przekraczała wysokość uiszczonych kar umownych.

 

3. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane notą obciążeniową Usługodawcy doręczoną Klientowi. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia.

 

4. Postanowienia ust. 1-3 nie dotyczą Konsumentów.

 

§13 Ochrona danych osobowych

 

1. Klient powierza Usługodawcy do przetwarzania dane osobowe osób korzystających z Lokali w celu realizacji Umowy w zakresie następujących danych:

 

a) imię,

b) nazwisko,

c) adres e-mail,

d) numer telefonu,

e) kod PIN od Klamki,

f) czas  pobytu w Lokalu.

 

2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje za zgodą i na udokumentowane polecenie Klienta (o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a) RODO i w art. 29 RODO), w celu korzystania z Usług na podstawie Umowy. Zawarcie Umowy, a także wybór przez Klienta Usługodawcy Strony uznają za udokumentowane polecenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

3. Powierzane dane powierzone będą przetwarzane przez Usługodawcę w czasie obowiązywania Umowy w sposób stały lub sporadyczny, w zależności od specyfiki konkretnej realizowanej usługi na podstawie Umowy.

 

4. Klient zobowiązany jest do przetwarzania danych osób korzystających z Lokali na jednej z podstawi prawnych, określonych w art. 6 ust. 1 RODO.

 

5. Usługodawca  zobowiązuje się do:

 

a) wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrążania oraz charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania  oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia;

 

b) przestrzegania przy przetwarzaniu danych osobowych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także innych bezwzględnie obowiązujących przepisów, prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a w przypadku zmiany tych przepisów, zobowiązuje się dostosować podejmowane działania do zmienionych przepisów,

 

c) zapewnienia poufności przetwarzanych  danych osobowych, w tym posługiwania się przy przetwarzaniu danych osobowych wyłącznie osobami, które zobowiązały się do zachowania poufności,

 

d) niezwłocznego udzielania informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych, stosowanych zabezpieczeń oraz treści dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych,

 

e) w miarę możliwości pomagania administratorowi, poprzez odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania przysługujących jej praw, wziąwszy pod uwagę charakter przetwarzania danych;

 

f) niezwłocznego przedstawienia wymaganej prawem dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,

 

g) udzielania wyjaśnień w związku z naruszeniami zasad ochrony danych osobowych,

 

h) pomagania Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje;

 

i) informowania niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin o każdym zdarzeniu powodującym lub grożącym naruszeniem zasad ochrony danych osobowych, w szczególności ich poufności. Usługodawca zobowiązany jest udzielić Klientowi informacji dotyczących zdarzenia i/lub obowiązku zachowania poufności i zastosować się do środków zaradczych ustalonych przez Strony,

 

6. Klient wyraża ogólną zgodę na dalsze powierzenie danych do przetwarzania innym podmiotom przetwarzającym pod warunkiem nałożenia na nie takich samych wymagań ochrony danych jak w niniejszym paragrafie i z zachowaniem możliwości sprzeciwienia się wprowadzeniu konkretnego dalszego podmiotu przetwarzającego. Dane mogą być w szczególności udostępnione do spółki obsługującej komunikację smsową (Dcs.pl sp. z o.o.) oraz do firmy świadczącej usługi hostingu danych (Amazon AWS).

 

7. Po rozwiązaniu, zakończeniu lub odstąpieniu od Umowy, niezależnie od przyczyny, Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Klientowi, a następnie usunąć wszystkie dane osobowe powierzone do przetwarzania na podstawie Umowy oraz ich kopie z wszelkich posiadanych nośników oraz wszelkie wyniki przetwarzania danych osobowych.

 

8. W razie gdyby należyte wykonanie Umowy wymagało przetwarzania przez Klienta innych danych osobowych, których administratorem jest Usługodawca, Strony zawrą niezwłocznie odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

 

9. Klient przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do danych osobowych swoich klientów i personelu, ponosi odpowiedzialność jako administrator tych danych. 

 

10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za powierzone dane osobowe do wysokości wskazanej w §6 ust. 1.

 

 

 

§14 Zmiana umowy

 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności, o ile poszczególne postanowienia Umowy nie stanowią inaczej.

 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany OW w każdym czasie, w tym w czasie obowiązywania Umowy. Zmienione OW znajdują zastosowanie do Umów zawieranych po jego zmianie. W przypadku Umów obowiązujących w chwili zmiany OW, Klient zostanie powiadomiony o zmianie OW i zostanie mu wyznaczony 14-dniowy termin do jego akceptacji albo do wypowiedzenia Umowy. W przypadku wyraźnej akceptacji zmiany Regulaminu przez Klienta uznaje się, że Umowa obowiązuje nadal ze zmienionymi OW. W przypadku wyraźnego oświadczenia Klienta o braku akceptacji zmiany OW uznaje się, że Klient korzysta z prawa do rozwiązania Umowy i Umowa ta ulega rozwiązaniu z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba że Klient wskaże krótszy okres wypowiedzenia, to wówczas z zachowaniem tego wskazanego, krótszego okresu wypowiedzenia. W przypadku upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym bez zajęcia stanowiska przez Klienta uznaje się, że Umowa obowiązuje nadal ze zmienionymi OW.

 

3. Zmiana danych Stron nie wymaga zmiany Umowy.

 

4. Wierzytelności Klienta wobec Usługodawcy powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą bez pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności być przeniesione na osoby trzecie. Nie dotyczy to wierzytelności Konsumentów.

 

§15 Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie spory wynikłe z Umowy Strony poddają jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym właściwe będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a właściwość miejscową będzie mieć sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień konsumentów.

CZĘŚĆ II – Regulamin świadczenia przez Pinio.io usług drogą elektroniczną

 

Spis treści:

 

DEFINICJE

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG

 

ZAWARCIE UMOWY

 

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 

RODZAJE I ZAKRES USŁUG. PŁATNOŚCI

 

LICENCJE

 

BLOKADA KONTA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 

POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

REKLAMACJE

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§1 [DEFINICJE]

 

Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia zapisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach świadczenia przez Pinio.io sp. z o. o. usługi zarządzania dostępem i monitorowania apartamentu, z wyjątkiem pojęć zdefiniowanych poniżej:

 

1. Portal – serwis internetowy prowadzony pod adresem ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań przez Usługodawcę wraz z wszystkimi jego funkcjonalnościami, z wykorzystaniem którego świadczona jest Usługa, przy czym zakres dostępnych funkcjonalności Portalu może ulegać zmianom w czasie,

 

2. Regulamin — niniejszy Regulamin świadczenia przez Pinio.io usług drogą elektroniczną wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi jego integralną część,

 

3. System Pinio – system składający się z elektronicznego zamka podłączonego za pomocą inteligentnego kontrolera do panelu zarządzania online (na Portalu), z poziomu którego Klient może generować i dystrybuować kody dostępu, monitorować aktywność na zamkach Pinio (czyli np. każde wejście do nieruchomości, próby wpisania niewłaściwego kodu), śledzić stan baterii zamków oraz personalizować i automatyzować komunikację ze swoimi gośćmi i personelem,

 

4. Umowa – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w przedmiocie świadczenia Usług, na szczegółowych zasadach określonych w Regulaminie,

 

5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, polegająca na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z Portalu, w tym w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegających na umożliwieniu korzystania z Systemu Pinio,

 

6. Usługodawca — spółka prawa polskiego Pinio.io Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Św. Michała 61-119 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań w Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657222, NIP 7831752315, REGON 366293286, adres elektroniczny do kontaktu contact@pinio.io,

 

7. Użytkownik – osoba, która zawarła Umowę i uzyskała dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę,

 

8. Zamek – zamek do drzwi wejściowych mieszkania Użytkownika, którego otwarcie możliwe jest poprzez wprowadzenie kodów wejściowych generowanych (i zmienianych) przy wykorzystaniu Portalu,

 

9. Gość – osoba, która poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego za zgodą Użytkownika uzyskała dostęp do mieszkania Użytkownika na określony czas.

 

 

§2 [POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

 

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Usługi oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników, a także praw i obowiązków Usługodawcy jako stron Umowy.

 

2. Regulamin jest opublikowany w Portalu oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, którymi się posługują.

 

3. Z korzystaniem z Usługi jako usługi świadczonej drogą elektroniczną związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Usługodawca, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku, ze względu na właściwość Usługi, techniki mające na celu zapewnienie Użytkownikowi korzystanie z Usługi w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę, w szczególności odpowiednie techniki kryptograficzne.

 

4. Usługodawca posiada uprawnienia do Portalu w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania Umów z Użytkownikami. Portal objęty jest w szczególności przepisami z zakresu ochrony praw autorskich, ochrony praw własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji. 

 

 

§3 [WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG]

 

Niezbędnym dla korzystania z Usługi, w tym współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, jest posiadanie przez Użytkownika:

 

1. urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet,

2. komputera z oprogramowaniem pozwalającym na korzystanie z sieci Internet,

3. dostępu do sieci Internet,

4. przeglądarki internetowej obsługującej szyfrowane połączenia SSL, pliki cookies oraz JavaScript,

5. loginu oraz hasła Użytkownika.

 

 

§4 [ZAWARCIE UMOWY]

 

1. Zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem następuje w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, z chwilą łącznego spełnienia przez Użytkownika następujących warunków:

 

a) wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego udostępnionego mu na Portalu w celu założenia konta albo zalogowania się przez Klienta na Portalu po udostępnieniu mu przez Usługodawcę danych dostępowych do jego konta (loginu i hasła),

 

b) akceptacji Regulaminu,

 

c) wyrażenia zgód wskazanych przez Usługodawcę, gdy znajduje to zastosowanie.

 

2. Niezależnie od wskazanych w ust. 1 warunków zawarcia i wykonywania Umowy, w celu pełnego i prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, polegających na umożliwieniu korzystania z Systemu Pinio, niezbędne jest zawarcie przez Klienta odrębnej umowy lub umów z Usługodawcą uprawniających Klienta do korzystania z Systemu Pinio (w tym umowy sprzedaży lub umowy najmu).

 

3. W celu zawarcia Umowy niezbędne jest podanie Usługodawcy zgodnych z prawdą następujących danych:

 

a) w przypadku osób będących osobami fizycznymi: imię, nazwisko, adres pocztowy (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu), numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej (e-mail),

 

b) w przypadku osób innych niż osoby fizyczne: nazwa (firma) i forma organizacyjna, siedziba i adres pocztowy (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu), numery NIP i REGON, z wyjątkiem osób nieposiadających tych numerów, dane osób reprezentujących ten rodzaj podmiotów.

 

4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczeń, że:

 

a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,

 

b) dobrowolnie przystąpił do Umowy,

 

c) dane podane Usługodawcy są zgodne z prawdą i aktualne, w tym w szczególności, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w przypadku osób fizycznych),

 

d) wszelkie inne dane dotyczące Użytkownika zamieszczane w Portalu są prawdziwe i aktualne, oraz będą w razie potrzeby aktualizowane przez cały czas trwania Umowy.

 

5. Na etapie zawierania Umowy Użytkownik ma prawo do ustalenia loginu i hasła, które będą wykorzystywane przez niego w Portalu. W razie zawierania Umowy w innej formie niż poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego i założenie konta na Portalu, Usługodawca udostępni Klientowi dane dostępowe do jego konta – login i hasło. Login i hasło Użytkownika nie powinny być udostępniane osobom trzecim, a za ewentualne niestosowanie się do tej zasady wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 

6. Po zawarciu Umowy, Użytkownikowi umożliwione zostaje korzystanie z Usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej.

 

7. Usługa dotyczy świadczeń, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone.

 

 

§5 [ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG]

 

1. Do obowiązków Usługodawcy należy:

 

a) zapewnienie funkcjonowania Portalu, z uwzględnieniem przerw technicznych, konserwacyjnych i podobnych, o których w miarę możliwości będzie informowany Użytkownik,

 

b) wykonywanie Umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

2. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, celem należytego korzystania z Usługi, do obowiązków Użytkownika należy w szczególności:

 

a) utrzymywanie w Portalu zawsze prawdziwych i aktualnych danych dotyczących Użytkownika,

 

b) zabezpieczenie haseł wykorzystywanych przy korzystaniu z Usługi oraz zabezpieczenie dostępu do Usługi i do Portalu przed nieuprawnionym korzystaniem przez inne osoby.

 

3. Utrzymywanie aktualnych i prawdziwych danych w Portalu warunkuje możliwość realizacji wielu funkcjonalności składających się na Usługi, w szczególności poprawność adresów e-mail i numerów telefonów związanych z kluczami gości, personelu sprzątającego czy serwisowego warunkuje możliwość dostarczania stosownych powiadomień.

 

4. Dobrowolne umożliwienie przez Użytkownika korzystania z zarejestrowanej na siebie Usługi innym osobom, jak i korzystanie przez Użytkownika z Usługi zarejestrowanej na innego Użytkownika następuje na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik odpowiada za działania lub zaniechania osób, którym umożliwił korzystanie z zarejestrowanej na siebie Usługi, jak za działania lub zaniechania własne. Usługodawca zaleca by Użytkownik nie umożliwiał korzystania z zarejestrowanej na siebie Usługi innym osobom i przestrzega przed ryzykiem związanym z takim działaniem.

 

5. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się, w zakresie sposobu korzystania z Usługi, w tym w szczególności co do treści zamieszczanych lub uzyskiwanych poprzez Portal i co do ich dalszego wykorzystywania i rozpowszechniania, do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań sprzecznych z obowiązującymi normami prawa polskiego lub międzynarodowego, a przede wszystkim z normami z zakresu:

 

a) ochrony danych osobowych,

 

b) ochrony dóbr osobistych, w tym w szczególności wizerunku, prawa do prywatności lub tajemnicy korespondencji,

 

c) prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych oraz praw własności przemysłowej,

 

d) prawa karnego, w szczególności w zakresie zakazu propagowania określonych treści, w tym treści faszystowskich lub innych propagujących systemy totalitarne, nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych,

 

e) prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub spamu.

 

6. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, treści dostępne dla Użytkownika przez Portal są wyłącznie do jego osobistego użytku. Zakazane jest dalsze rozpowszechnianie bez względu na formę i czas treści dostępnych dla Użytkownika przez Portal.

 

7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w związku z korzystaniem z Usługi lub za swoje zaniechania związane z korzystaniem z Usługi, w tym w szczególności za treści udostępniane w ramach Usługi innym osobom lub Usługodawcy.

 

 

§6 [RODZAJE I ZAKRES USŁUG. PŁATNOŚCI]

 

1. W ramach Usług Klient uzyskuje dostęp do panelu Pinio, za pomocą którego może skorzystać z następujących funkcjonalności:

 

a) zarządzanie dostępem do nieruchomości w postaci generowania, konfiguracji i dystrybucji kodów PIN (własnych, gości i personelu oraz kluczy awaryjnych),

 

b) możliwość integracji panelu Pinio z platformami rezerwacji i platformami zarządzania nieruchomościami w celu automatyzacji generowania i dystrybucji kodów PIN do gości,

 

c) monitorowanie aktywności zamków (każde wejście i użycie poszczególnych kodów, próby wpisania nieprawidłowego kodu, stan baterii),

 

d) możliwość konfiguracji spersonalizowanych automatycznych powiadomień różnego typu (event-based messaging),

 

e) monitorowanie stanu płatności za System Pinio i możliwość bezpośredniego opłacenia faktur przez Portal.

 

2. Procedura generowania (i zmieniania) kodu wejściowego do Zamka jest następująca:

 

1) Gość utworzył i opłacił nową rezerwację,

2) wygenerowano kod przeznaczony dla Gościa,

3) Gość otrzymuje kod wygenerowany w Portalu,

4) Gość utracił/zgubił/usunął kod,

5) Gość kontaktuje się z Użytkownikiem,

6) Użytkownik anuluje kod w Portalu,

7) Użytkownik generuje nowy kod w Portalu dla Gościa,

8) Gość otrzymuje nowy kod dedykowany,

9) kod traci ważność wraz z końcem określonego w rezerwacji okresu czasu.

 

3. Założenie i utrzymywanie przez Użytkownika konta na Portalu jest nieodpłatne.

 

4. Korzystanie z funkcjonalności Portalu podlega opłatom za korzystanie przez Użytkownika z Systemu Pinio na podstawie odrębnej umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem.

 

 

§7 [LICENCJE] 

 

1. Usługodawca w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Portalu udziela Użytkownikom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas obowiązywania Umowy, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, licencji na korzystanie z Portalu i treści w nim umieszczonych. Licencja uprawnia Użytkowników wyłącznie do tymczasowego zwielokrotnienia utworów będących jej przedmiotem poprzez ich wyświetlanie w przeglądarce internetowej, w tym na urządzeniach mobilnych w celu korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnościami określonymi w Regulaminie. Użytkownikom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Użytkownicy nie są uprawnieni do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych.

 

2. Użytkownik z chwilą zamieszczenia jakichkolwiek treści na Portalu, w szczególności zdjęć, grafik, tekstów, udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z ww. treści, na następujących polach eksploatacji:

 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową, zapisu magnetycznego oraz techniką drukarską i reprograficzną,

 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy utworu,

 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie utworu w sieci Internet. 

 

3. Zakres licencji wskazany w ust. 2 powyżej obejmuje prawo Usługodawcy:

 

1) do korzystania z treści w ramach Portalu – w celu zapewnienia funkcjonowania, promocji i reklamy Usługodawcy i funkcjonowania Portalu,

 

2) do korzystania z treści udostępnionych przez Użytkownika na  Portalu bez ograniczeń terytorialnych,

 

3) do udzielania dalszych licencji na korzystanie z treści w granicach posiadanej licencji.

 

4. Jeżeli Użytkownik zamieścił na Portalu treść zawierającą wizerunek osoby trzeciej, oświadcza i gwarantuje, że posiada upoważnienie tej osoby do wykorzystania jej wizerunku w taki sposób, a zamieszczenie treści na Portalu, udzielenie licencji na rzecz Usługodawcy w zakresie wskazanym w ust. 2-3 oraz korzystanie przez Usługodawcę z treści zgodnie z warunkami tej licencji w żaden sposób nie naruszy praw tej osoby.

 

 

§8 [BLOKADA KONTA I ROZWIĄZANIE UMOWY]

 

1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

 

2. Usługodawca może dokonać blokady Użytkownika w całości lub w części w następujących przypadkach:

 

1) stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Usługi, o których mowa w §4 ust. 1-3 Regulaminu, to jest w szczególności: (i) zasady posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych lub (ii) zasady warunku zawarcia i obowiązywania odrębnej umowy dotyczącej Zamka,

 

2) stwierdzenia naruszenia §4 ust. 3-4 Regulaminu, to jest stwierdzenia nieprawdziwości lub nieaktualności całości lub części oświadczeń składanych przez Użytkownika w chwili rejestracji,

 

3) stwierdzenia naruszenia §5 ust. 2-7 Regulaminu, to jest stwierdzenia naruszenia zasad co do treści zamieszczanych lub uzyskiwanych poprzez Portal i co do ich dalszego wykorzystywania i rozpowszechniania,

 

4) zmiany faktycznego użytkownika konta (przekazywanie zarejestrowanych kont nie jest dozwolone),

 

5) udostępniania konta innym osobom,

 

6) śmierci użytkownika konta,

 

7) uzasadnionego podejrzenia złamania przepisów obowiązującego prawa.

 

3. Usługodawca może przed dokonaniem blokady Użytkownika wezwać Użytkownika do usunięcia przyczyn blokady i wyznaczyć Użytkownikowi termin do ich usunięcia.

 

4. Usługodawca informuje Użytkownika o fakcie dokonania blokady Użytkownika i przyczynach blokady. Jednocześnie z dokonaniem blokady Użytkownika, Usługodawca wzywa Użytkownika do usunięcia przyczyn tej blokady w wyznaczonym przez siebie terminie informując o możliwości wygaśnięcia Umowy albo rozwiązania Umowy.

 

5. Blokada Użytkownika oznacza brak dostępu Użytkownika do Usługi, w tym Portalu, bez usunięcia w sposób trwały danych i treści Użytkownika z Portalu. Usługodawca zdejmie blokadę Użytkownika odpowiednio w całości lub w części w przypadku ustania przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej.

 

6. Blokada Użytkownika nie oznacza rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

 

7. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia w następujących ważnych przypadkach:

 

1) podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zaprzestaniu świadczenia Usługi,

 

2) podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zakończeniu działalności,

 

3) podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zmianie przedmiotu działalności w całości lub w części istotnej dla świadczenia Usługi,

 

4) uprzedniego dokonania blokady Użytkownika, gdy przyczyna blokady nie zostanie usunięta przez Użytkownika pomimo wezwania przez Usługodawcę i w terminie przez niego wskazanym.

 

8. Usługodawca rozwiązuje Umowę z Użytkownikiem w drodze zawiadomienia Użytkownika o rozwiązaniu Umowy i jej przyczynach.

 

9. Użytkownik może rozwiązać Umowę z Usługodawcą z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w każdym czasie i niezależnie od przyczyny.

 

10. Niezależnie od postanowień powyższych zgodnie z obowiązującymi przepisami klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia. W tym celu może złożyć oświadczenie od odstąpieniu od umowy, przy czym może wykorzystać formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie można złożyć elektronicznie wysyłając je na adres Usługodawcy serwis@pinio.io.

 

11. Rozwiązanie Umowy lub wygaśnięcie Umowy oznacza brak dostępu Użytkownika do Usługi, w tym do Portalu, wraz z usunięciem w sposób trwały danych i treści Użytkownika w Portalu. Wszelkie kody wejściowe wygenerowane (lub zmienione) do Zamka zostają dezaktywowane.

 

12. Zawiadomienia lub wezwania, o których mowa w niniejszym paragrafie, dokonywane są za pośrednictwem Portalu lub poczty elektronicznej na adres podany przez Użytkownika i Usługodawcę.

 

 

§9 [POZOSTAŁE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG]

 

1. Usługodawca dołoży należytej staranności celem świadczenia Usługi w sposób ciągły.

 

2. Usługodawca dołoży należytej staranności celem świadczenia Usługi jak najwyższej jakości.

 

3. Usługodawca zastrzega sobie w szczególności prawo do przerw technicznych. Usługodawca w miarę możliwości zobowiązuje się do informowania Użytkowników o planowanych niezbędnych przerwach technicznych.

 

4. Usługodawca nie udziela Użytkownikowi żadnych gwarancji w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, to jest w szczególności w związku z korzystaniem z Portalu, a przede wszystkim Usługodawca nie udziela Użytkownikowi gwarancji: 1) w zakresie ciągłości Usługi lub jej określonej jakości ponad to, co zostało wskazane w ust. 1 i 2 powyżej, ani 2) zakresie przydatności lub skuteczności ekonomicznej lub biznesowej Usługi.

 

5. Usługodawca nie jest inicjatorem umieszczania danych przez Użytkownika w Portalu, nie wybiera odbiorcy tych danych ani nie wybiera lub nie modyfikuje tych danych.

 

 

§10 [POLITYKA PRYWATNOŚCI]

 

1. Usługodawca nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi.

 

2. Szczegółowe zasady w zakresie polityki prywatności, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych, określa dokument opracowany przez Usługodawcę – Polityka Prywatności, który dostępny jest pod linkiem https://www.tt.pinio.io/polityka-prywatno%C5%9Bci.

 

3. Środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, wykorzystywane przez Usługodawcę, są między innymi następujące: autentykacja i szyfrowanie SSL, klucze asymetryczne, protokoły jednostronnego nawiązywania łączności z zaufanym źródłem i tokenizacja. Informacja o podmiotach, którym Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych będzie na bieżąco zamieszczana na Portalu lub w innym miejscu łatwo dostępnym dla Użytkownika.

 

 

§11 [REKLAMACJE]

 

1. Wszelkie zastrzeżenia do funkcjonowania Usługi mogą być zgłaszane przez Użytkownika poprzez złożenie reklamacji Usługodawcy. Złożenie reklamacji następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w Portalu, wysłanie poczty elektronicznej na adres serwis@pinio.io  lub poczty tradycyjnej na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

 

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Usługodawcę. Usługodawca zawiadomi Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w wiadomości e-mail. W przypadku braku podania przez Użytkownika wystarczających informacji celem rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych niezbędnych informacji celem rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku podania przez Użytkownika dodatkowych niezbędnych informacji celem rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca rozpatrzy reklamację na podstawie posiadanych informacji. Wszelkie zawiadomienia w toku rozpatrywania reklamacji będą dokonywane przez Usługodawcę w wiadomości e-mail.

 

 

§12 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

1. Usługodawcę i Użytkownika w związku z zawarciem Umowy wiąże Regulamin aktualny w chwili zawierania tej Umowy.

 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w tym w czasie obowiązywania Umowy. Zmieniony Regulamin znajduje zastosowanie do Umów zawieranych po jego zmianie. W przypadku Umów obowiązujących w chwili zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i zostanie mu wyznaczony 14-dniowy termin do jego akceptacji albo do rozwiązania Umowy. W przypadku wyraźnej akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika uznaje się, że Umowa obowiązuje nadal ze zmienionym Regulaminem. W przypadku wyraźnego oświadczenia Użytkownika o braku akceptacji zmiany Regulaminu uznaje się, że Użytkownik korzysta z prawa do rozwiązania Umowy i Umowa ta ulega rozwiązaniu z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba że Użytkownik wskaże krótszy okres wypowiedzenia, to wówczas z zachowaniem tego wskazanego, krótszego okresu wypowiedzenia. W przypadku upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym bez zajęcia stanowiska przez Użytkownika uznaje się, że Umowa obowiązuje nadal ze zmienionym Regulaminem.

 

3. O ile nic innego nie zostało w Regulaminie wyraźnie wskazane, doręczenia oświadczeń związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy będą dokonywane na adres (w tym adres poczty elektronicznej) podany Usługodawcy przy zawieraniu Umowy (np. w formularzu rejestracyjnym). Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o wzajemnych zmianach adresu (w tym adresu poczty elektronicznej) w czasie trwania Umowy.

 

4. Ewentualne załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu, a w konsekwencji integralną część Umowy, chyba że co innego w sposób wyraźny zostało wskazane w Regulaminie.

 

5. Wszelkie spory wynikłe z Umowy Strony poddają jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym właściwe będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a właściwość miejscową będzie mieć sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień konsumentów.